Növekedjen velünk!

abf

A WÜRTH Szereléstechnika Kft. Általános Beszerzési Feltételei

A jelen beszerzési feltételek kizárólagosan érvényesek; a Würth nem ismeri el a szállítónak a Würth beszerzési feltételeivel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeit, kivéve, ha a Würth írásban kifejezetten hozzájárult azok érvényességéhez. Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.
Jelen beszerzési feltételek érvényesek a szállítóval kötött összes jövőbeni üzletre is.
Az egyes esetekben a szállítóval kötött egyéni megállapodások, például keretszerződések és minőségbiztosítási megállapodások, valamint az ezekre vonatkozó mellék megállapodások, kiegészítések és módosítások minden esetben előnyt élveznek az Általános Beszerzési Feltételekkel szemben.

1. Megrendelések:
A Würth nem ismeri el azt az áruszállítást, amelyhez nem áll rendelkezésre írásos megrendelés. A Würth eltekint a rendelés visszaigazolásától kivéve, ha szükségessé válik a mennyiség, az ár vagy a szállítási határidő módosítása. Ebben az esetben szállító köteles két (2) munkanapon belül a megrendelést visszaigazolni. A Würth fenntartja magának az ilyen módosítások elfogadásának jogát. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendeléstől eltérő feltételeket tartalmaz, úgy azt új ajánlatnak kell tekinteni és a felek között a szerződés csak a szerződéses feltételek egyezősége esetén jön létre. Ugyanakkor a Würth kiköti, hogy megrendelés nélkül áruszállítást nem fogad el.
A szállító javítás, ill. az elfogadás előtti kiegészítés céljából köteles felhívni a megrendelő figyelmét a nyilvánvaló tévedésekre, például a megrendelés, beleértve a megrendelő dokumentumok írásbeli vagy számítási hibáira.

2. Tájékoztatási kötelezettség:
A gyártási folyamatok, anyagok vagy termékek, vagy szolgáltatások beszállítói alkatrészeinek módosítása, gyártóhelyek áthelyezése előtt, továbbá az alkatrészek ellenőrzésére szolgáló eljárások vagy berendezések, vagy egyéb minőségbiztosítási intézkedések módosítása előtt a szállító köteles időben tájékoztatni a Würth-öt, hogy a Würth ellenőrizhesse, hogy a módosítások hátrányosan hathatnak-e ki a termékre.

3. Titoktartási kötelezettség:
A Würth kizárólagos tulajdonát képezi a Würth által rendelkezésre bocsátott összes dokumentum, beleértve a tervrajzokat, vázlatokat, valamint mintákat. A szállító kötelezettséget vállal, hogy harmadik személy számára nem bocsátja rendelkezésre a dokumentumokat és mintákat, azokat kizárólag a megrendelés teljesítésére használja, a dokumentumokat nem sokszorosítja, az iratokat és mintákat gondosan kezeli, megőrzi és elintézés után haladéktalanul hiánytalanul visszaszolgáltatja a Würth-nek. A szállító mindenekelőtt a megrendelés lebonyolítása után is titokban tartja a jelen összefüggésben a Würth-től kapott gyártási eljárásokat, és nem használja fel azokat saját gyártásához vagy a Würth konkurenciájának történő szállításhoz. A Würth-től származó, új jellemzőkkel kapcsolatban a Würth fenntartja magának az összes jogot, mindenekelőtt szabadalomszerzés vagy használati minta bejegyzése esetén.
A szállító sem maga nem használhat fel, sem harmadik személynek nem kínálhat fel, vagy szállíthat olyan terméket, amely a Würth által készített dokumentumok, pl. tervrajzok, modellek és hasonlók alapján készült, vagy amely a Würth bizalmas adatai szerint készült.

4. Részszállítás, hiányos vagy többletszállítás:
Részszállítás nem számít teljesítésnek, kivéve, ha a Würth engedélyezi azt. A részszállítás elfogadása nem alapoz meg ilyen engedélyt. A Würth jogosult legfeljebb 5%-os szállítási hiány esetén elfogadni az áruszállítást, és törölni az áruszállítás hiányzó maradékát. A Würth fenntartja magának a jogot, hogy a szállító terhére visszaküldje a többletszállítást.

5. Szállítási határidő, kötbér:
A Würth által a megrendelésben megadott szállítási határidő kötelező. A szállító kötelezi magát a megállapodott szállítási dátum betartására.
Amint késedelem várható a szállítónál, a szállító köteles közölni azt a Würthtel a határidő-túllépés okainak és várható időtartamának közlése mellett.
Ha a szállító bármilyen okból nem tartja be a megállapodott határidőt, a Würth jogosult további törvényes igényeitől függetlenül saját választása szerint elállni a szerződéstől vagy harmadik részről pótolni a szállítást és/vagy kártérítést kérni a teljesítés elmaradása miatt. Ehhez előtte nem szükséges póthatáridőt kijelölni a szállítás visszautasításának kilátásba helyezésével. A szállító köteles megtéríteni az áruszállítás és a szolgáltatás késedelme miatti többletköltséget. A késedelmes áruszállítás vagy szolgáltatás elfogadása nem számít a kártérítési igényről történő lemondásnak. A határidő ismételt túllépése esetén a Würth akkor is jogosult elállni a szerződéstől, ha a szállító nem volt felelős a késedelemért.
Ha a szállító az áruszállítással neki felróható módon késedelembe esik, akkor a megrendelő a késedelmes napok után napi 20 %, de max. az áru ellenértékének 100 %-ig terjedő késedelmi kötbért jogosult felszámítani. A késedelmi kötbéren felül megrendelő a tényleges kárának megtérítését is követelheti szállítótól. A megállapodott határidő előtt történő áruszállítás csak a Würth engedélyével lehetséges. Würth fenntartja magának a jogot, hogy visszaszállítsa az idő előtt leszállított árukat, ill. meghatározza a mindenkori számla értéknapját.

6. Szállítási és csomagolási előírások:
Az áruszállításnak kizárólag a Würth szállítóra vonatkozó, külön szállítási és csomagolási előírásai szerint kell megtörténnie. Az áruszállítási és csomagolási előírások mindenkori szövegezése a Würth beszerzési feltételeinek része.

7. Fizetés:
Amennyiben a felek nem állapodnak meg ettől eltérően, a fizetésre az áruszállítást és a szolgáltatást és az előírásszerű számla beérkezését követő 60 napon belül kerül sor. Előírásszerű számlának és szállítólevélnek Megrendelő azt tekinti, melyen szerepel Megrendelő rendelési száma.

8. Szavatosság:
Az áru minőségi és jogi hiánya esetén (beleértve a téves szállítást és a hiányos szállítást, valamint a szakszerűtlen szerelést, hiányos szerelési, üzemeltetési vagy kezelési útmutatót) és a szállító egyéb kötelességszegése esetén a törvényi előírások érvényesek, amennyiben a felek az alábbiakban nem állapodtak meg másként. A megállapodott tulajdonságnak számítanak mindenkor azok a termékleírások, amelyek – főként a megnevezés vagy a megrendelésre történő hivatkozás által – a mindenkori szerződés tárgyát képezik vagy a beszerzési feltételekkel azonos módon bevonásra kerültek a szerződésbe. A vizsgálattal és reklamációval kapcsolatos kereskedelmi kötelezettségre a következők szerinti törvényi előírás érvényes: A Würth vizsgálati kötelezettsége azokra a hibákra korlátozódik, amelyek az áruátvételi ellenőrzésnél külső vizsgálat során, beleértve a szállítási dokumentumokat, valamint minőségellenőrzésünknél szúrópróbaszerű ellenőrzési eljárásban napvilágra kerülnek (pl. szállítási sérülések, hibás vagy hiányos szállítás).
Ez nem érinti a később feltárt hiányosságok miatti reklamáció kötelezettségét. A Würth felszólalása (kellékhiány bejelentése) minden olyan esetben azonnalinak és időben megtörténtnek számít, amikor az két héten belül megérkezik a szállítóhoz.
Az ellenőrzés és az utólagos javítás céljából a szállító által ráfordított költségeket viseli a szállító akkor is, ha kiderül, hogy valóban nincsen hiányosság. A Würth kártérítési felelősségvállalását a fenti rendelkezés nem érinti a hiányosság indokolatlanul kért megszüntetése; ezért a Würth csak akkor felel, ha a Würth elismeri vagy súlyos hanyagságból nem ismerte fel, hogy nem állt fenn hiányosság.
A szállító hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés, szerződéses kötelezettség, és azt a szállító vagy olyan személy végezte el, akinek a magatartásáért a szállító felelős. A szállító felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a megrendelő végezte és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. A szállító a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik. (kellékszavatosság) Hibás teljesítés esetén a megrendelő a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az a.) pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
A szállító betartja a technika elismert szabályait és a mindenkor érvényes törvényi és hatósági előírásokat (főként DIN, VDE, VDI, DVGW, MSZ). Az árunak meg kell felelnie az áruszállítás napján az összes érvényes törvényi és hatósági előírásnak, beleértve a készülékbiztonsági törvény és a környezetvédelmi törvény előírásait, és eleget kell tennie a baleset-megelőzési előírásoknak. Amennyiben a veszélyes anyag rendelet értelmében vett veszélyes anyagot, vagy olyan terméket szállítanak, amelynek használatakor nem zárható ki ilyen anyag felszabadulása, akkor a szállító felszólítás nélkül köteles az EK biztonsági adatlap elkészítéséhez szükséges adatokat a Würth, vagy a Würth szolgáltatójának rendelkezésre bocsátani.

9. Szállítói visszkereset: A Würth-öt korlátozás nélkül megilletik a szállítói láncon belüli törvényileg meghatározott visszkereseti igények. A Würth főként jogosult pontosan azt a fajta utólagos teljesítést (utólagos javítást vagy pótszállítást) kérni a szállítótól, amelyet a Würth tartozik teljesíteni átvevőjének az egyes esetekben. A törvényi választási jogot ez nem korlátozza.
Mielőtt a Würth elismeri vagy teljesíti a vevője által érvényesített kellékhiányt, értesíteni fogja a szállítót és a tényállás rövid bemutatása mellett kérni fogja írásos állásfoglalását. Ha nem történik meg az állásfoglalás megfelelő időtartamon belül és egyetértésben elfogadott megoldást sem találnak, akkor a Würth által ténylegesen teljesített kellékhiány számít a Würth vevője számára nyújtottnak; ebben az esetben a szállító kötelessége az ellenbizonyítás.
A Würth szállítói visszkeresetből származó igényei akkor is érvényesek, ha az árut egy felhasználó számára a Würth, vagy valamelyik vevője által történő elidegenítése előtt tovább feldolgozta pl. egy másik termékbe történő beépítéssel.

10. Termékfelelősség:
A szállító mentesíti a Würth-öt a szerződésen kívüli termékfelelősségből származó összes olyan igény alól, amely az általa szállított termék valamilyen hibájára vezethető vissza.
Ezen kívül a szállító felel az olyan károkért, amelyek a Würth-nek olyan szerződésen kívüli felelősségvállalásból származó igénybevétel elleni, olyan megfelelő óvintézkedés miatt keletkeznek, amely a szállítóra vezethető vissza (például nyilvános reklámtevékenység).
A szállító köteles termékfelelősségből származó igénybevétel esetén az őt érintő igények miatt megfelelően biztosítani magát és a Würth-nek kérésre biztosítási kötvény bemutatásával igazolni a biztosítás megtörténtét.

11. A Würth márkanevének felhasználása:
Szállító referenciaként a Würth márkanevet kizárólag a Würth írásos engedélye alapján használhatja. Amennyiben a Würth visszaszállít, vagy nem vesz át valamilyen árut, és az áru a Würth valamelyik márkanevével van ellátva vagy a Würth logóját viseli, akkor azt tilos harmadik személynek elidegeníteni. A felek a fenti rendelkezés megsértésének minden egyes esetére az áru értéke kétszeresét kitevő kötbérben, de legalább 15.000,00 € összegben állapodnak meg.

12. Vis major:
A sztrájk, kizárás, üzemzavar, hatósági rendelkezés és a Würth felelősségi körébe nem tartozó, olyan más esetek, amelyek a felhasználás csökkenését vonják maguk után, vis majornak számítanak és feljogosítják a Würth-öt a szerződéstől történő elállásra.

13. Oltalmi jogok:
Az ipari oltalmi jogok vétkes megsértése esetén a szállító mentesíti a Würthöt és annak átvevőjét harmadik személy szerzői jogainak, áruval kapcsolatos jogai és szabadalma megsértése miatti igényei alól, amennyiben a szállítás tárgyának tervrajza nem a Würthtől származik.

14. Gyermekmunka tilalma:
A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem foglalkoztat gyermekeket. A szállító biztosítja, hogy saját szállítói sem foglalkoztatnak gyermekeket.
Gyermek alatt minden 14 év alatti személy értendő.

15. Környezetvédelem:
A környezetvédelem a Würth minőségtudatának nagyon fontos eleme. A Würth ezért elvárja a szállítóktól a Würth irányelveinek megfelelő környezettudatosságot.

16. 1907/2006 sz. (EK) rendelet REACH
A szállító felelősséget vállal azért, hogy az általa szállított termékek teljesítik a 1907/2006 sz. (EK) rendelet vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó rendelkezéseit (REACH rendelet). A szállító termékeiben tartalmazott anyagokat előregisztrálták, amennyiben ez a REACH rendelet rendelkezései szerint szükséges, ill. az átmeneti határidők letelte után regisztrálták, amennyiben az adott anyagra nem vonatkozik regisztrálás alóli kivétel.
A nem EU tagállamokban székhellyel rendelkező szállítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy olyan a REACH rendelet 8. cikkelye szerint, az EU-ban székhellyel rendelkező olyan Only Representative-val (OR) rendelkeznek, akiket név szerint ismertetni kell számunkra a cím megadásával. Az OR vállalja a szállító összes regisztrációs és egyéb REACH kötelezettségét. Ha az OR elvégezte az előregisztrálást vagy regisztrálást, akkor ezt közölnie kell a regisztrációs szám megadása mellett. A szállító köteles haladéktalanul tájékoztatni minket az OR cseréjéről vagy az OR tevékenység beszüntetéséről.
A szállító biztosítja, hogy az általa szállított termékek nem tartalmazzák a REACH rendelet 59. cikkelye (1, 10) szerinti, ún. jelölt lista szerinti anyagokat. A szállító kötelezettséget vállal, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja a Würth-öt, amennyiben – bármilyen okból – az általa szállított termékek tartalmazzák a jelöltlista anyagait; ez különösen érvényes a jelöltlista bővítése / kiegészítése esetén. A szállító név szerint, egyenként megnevezi az egyes anyagokat és a lehető legpontosabban közli a tömegszázalék-hányadot.
A szállító kötelezettséget vállal továbbá, hogy az általa szállított termékek teljesítik az 1272/2008 sz. (EK) rendelkezés (CLP rendelet) összes követelményét. Főként a nem EU szállítók kötelezettséget vállalnak, hogy OR-ük elvégezte a CLP rendelet 39-42. cikkely szerinti besorolási és jelölési jegyzékbe történő bejelentést a szállított termékekre vonatkozólag.
Abban az esetben, ha a szállító megsérti a fenti kötelezettségeket, a Würth mindenkor jogosulttá válik arra, hogy haladéktalanul törölje a megfelelő megrendelést és megtagadja a megfelelő áruszállítás elfogadását anélkül, hogy ezáltal kártérítési kötelezettsége keletkezne. Ez nem érinti az esetleg meglévő kártérítési igényeket; a törlés vagy az átvétel megtagadása nem jelent lemondást az esetleges kártérítési igényekről.

17. Felmentő záradék:
Ha a fentiekben megállapodott feltételek valamelyike egészben vagy részben érvénytelen, akkor ez egyebekben nem érinti a beszerzési feltételek hatályát. A felek egyetértenek abban, hogy az ilyen érvénytelen kikötéseket olyan hatályos feltételekkel helyettesítik, amely a lehető leginkább megközelítik a hatálytalan szerződéses feltételek értelmét.

Budaörs, 2012. július.15